8 Novembre 2013

POZIV ORGANIZACIJAMA CIVILNOG DRUSTVA U BIH

 

POZIV ORGANIZACIJAMA CIVILNOG DRUSTVA U BIH


Oxfam i  Britanska ambasada u Bosni i Hercegovini pozivaju organizacije civilnog društva u BiH da učestvuju u projektu “Jačanje aktivizma organizacija civilnog društva u BiH”.
Osnovni cilj ovog projekta je poboljšanje sposobnosti organizacija civilnog društva u BiH da organiziraju i provode kampanje zagovaranja, te osiguraju fondove za provođenje kampanja. Ovaj projekat bi trebao osnažiti organizacije civilnog društva da snažnije utiču na donosioce odluka, te da od njih zahtjevaju veću odgovornost i bolju uključenost u javne debate o provedbi progresivnih politika.
Projekat se sastoji od dvije faze: prva faza je napredni trening, dok je druga mentorstvo i  usmjeravanje. Projekat traje 18 mjeseci.
Trening će se održati u dvije sesije: 9.-13. decembar 2013. i 24.-28.februar 2014. u Sarajevu. Trening će biti održan na engleskom jeziku.
Cilj treninga je poboljšanje kapaciteta i vještina učesnika za planiranje i organizaciju zagovaračkih kampanja. Trening će se fokusirati na jačanje vođa organizacija civilnog društva u analizi političkih i socijalnih promjena u BiH, te opremanje istih sa alatima i metodama za razvoj i provedbu strategija zagovaranja koje odgovaraju BiH kontekstu. Na osnovu kriterija ovog poziva, biće odabrano 15 učesnika.
Oxfam će obezbijediti sredstva za sve troškove, uključujući prostorije za trening, internet, osvježenje, materijale za trening, te putne troškove za organizacije civilnog društva koje dolaze izvan Sarajeva.
Po završetku programa treninga od kandidata će se očekivati da predstave ideju za kampanju zagovaranja koja će biti provedena u predstojećem periodu. Tokom projekta, do 5 od predstavljenih 15 ideja biće podržano kroz mentorisanje i usmjeravanje u planiranju i provedbi kampanje, te u komunikaciji sa medijima. Iako će učesnicima biti pružena podrška u potrazi za fondovima, pod projektom nisu obezbijeđena sredstva za provedbu kampanja zagovaranja.
Oxfam će organizirati dalje treninge za učesnike, da bi isti mogli podijeliti svoje stečeno znanje i iskustvo sa drugim organizacijama civilnog društva.

 


Ko se može prijaviti:

Organizacije civilnog društva koje se bave dobrom upravom i odgovornošću, osnaživanjem polova ili mladih, jednakošću i inkluzijom, zaštitom okoliša, te drugim aspektima društvenog i ekonomskog razvoja, a koje su:
1. Registrirane u zemlji na nivou države, entiteta/kantona;
2. Entizijastično prihvataju participativni pristup koji odgovara idejama i težnjama zajednice u kojoj djeluju;
3. Sa barem jednim zvanično zaposlenim, sa projektima koje trenutno provode;
4. Trenutno provode ili planiraju provoditi kampanju zagovaranja ili imaju ideje za nove kampanje i/ili inicijative u oblasti politika;
5. Imaju misiju/mandat, definirane u statutu, da utiču na javne politike i prakse, i/ili imaju watchdog ulogu;
6. Su provodile ili učestvovale u zagovaranju ili nekoj od inicijativa za kampanju u zadnjih 5 godina;
7. Krovne organizacije civilnog društva i mreže, kao i organizacije koje mogu dokazati da aktivno sarađuju sa sestrinskim organizacijama u ostvarenju zajedničkih ciljeva biće preferirane;
8. Su voljne posvetiti vrijeme direktnora/menadžera organizacije ili šefa odjela (ako takav postoji) za zagovaranje/kampanje/politiku , da učestvuje u svim aspektima programa, kao što je prikazano u produžetku.
Pojedinac učesnik ispred organizacije mora prisustvovati na dva treninga iz zagovaranja i kampanja, koji će se održati  9.-13. decembra 2013. i 24.-28.februara 2014. u Sarajevu. Osim toga, od njih će se zahtijevati da posvete do 25 dana za diskusije, sastanke itd., sa osobljem projekta, menotorima i drugim učesnicima u period mart 2014-mart 2015.
Svi učesnici moraju dobro poznavati govorni i pisani engleski jezik.

 


Rok za prijave: 20. novembar 2013

Kako aplicirati:
Ispunjen formular za aplikaciju poslati mailom na adresu [email protected] do 20. Novembra 2013.
Kontakt za više informacija: [email protected]
Condividi l’articolo:
oxfam facebook oxfam Twitter oxfam Linkedin

unisciti a noi!

    informativa sul trattamento dei miei Dati Personali e di prestare il mio consenso (che potrò in ogni caso successivamente revocare) all’utilizzo dei miei dati personali.*

    L’assedio su Gaza rischia di trasformarsi in una catastrofe umanitaria

    A GAZA È CATASTROFE UMANITARIA

    AIUTA CHI HA PERSO TUTTO

    dona ora